Kontakt

Zespół Szkół nr 5 w Płocku

09-410 Płock ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 2a

tel.: (024) 364-78-10; fax (024) 364-78-12

e-mail: sekretariat@zs5.net.pl

NUMERY Dział Wew.
3647810 SEKRETARIAT 203
3647812 FAX 223
3647816 KIEROWNIK ŚWIETLICY 237
3647817 KADRY 207
3647818 KIEROWNIK 204
3647823 STOŁÓWKA 266
3647824 STOMATOLOG 247
3647825 PSYCHOLOG 244
3647826 PEDAGOG 243
3647827 PIELĘGNIARKA 245
3647830 ŚWIETLICA 215
3647832 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 210
3647840 INFORMATYK/STYPENDIA 212

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 5 w Płocku ul. Gen. T. Kutrzeby 2a, 09-410 Płock tel 24 364-78-10 email: sekretariat@zs5.net.pl , reprezentowane przez dyrektora.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl, tel. 024 367 89 34
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z użytkownikami strony w ramach prowadzonej przez nas działalności publicznej oraz treści przez nas udostępnionych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika strony jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi,
  a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującym w szkole Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Skip to content