Deklaracja Dostępności

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Odsłuchaj tekst”]

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 5 w Płocku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-17
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (z wyłączeniem materiałów archiwalnych). 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. 

Witryna posiada wyszukiwarkę która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Witryna ma stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Wyłączenia:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

–  niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

– dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2022-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: p.o Dyrektor szkoły Pani Magdalena Lewandowska.
  • E-mail: sekretariat@zs5.net.pl
  • Telefon: 243647810

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się na teren szkoły należy wejść przez główne drzwi wejściowe.
2.Plac przed budynkiem dostosowany dla osób niepełnosprawnych: miejsce parkingowe oraz niskie krawężniki.
3.Wejście do budynku za pomocą schodów oraz rampy dostosowanej do osób niepełnosprawnych, otwierane ręcznie.
4.Budynek jest czteropoziomowy (poziom -1, 0,1 i 2) posiada schody, windę dla osób niepełnosprawnych, odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych, odpowiednią wysokość elementów zabezpieczających poruszanie się.
5. W budynku brak jest: oznaczeń w alfabecie Braille’a i inne oznaczeń dotykowych: map i ścieżek dotykowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
6. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym na teren placówki.
7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Skip to content