Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Szczegółowe informację o przebiegu rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Informacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17905,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-os.html

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r.  poz. 900 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024. Wykaz składa się z 2 załączników:

załącznik nr 1 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym;

Jednocześnie informuję, że za wysokie miejsca w zawodach umieszczonych w zał. nr 1 określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki). Otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Należy również podkreślić, iż niektóre zawody mają zasięg rzeczywisty odbiegający od tego wynikającego z nazwy konkursu. Punkty należy przyznać zgodnie z rzeczywistym zasięgiem określonym w wykazie.

załącznik nr 2 – konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. W tych konkursach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe profity podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, przyznaje  punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 wyłącznie za konkursy umieszczone w niniejszym wykazie.

Nadmieniam, iż dyrektor szkoły podstawowej decyduje czy dane osiągnięcie jest osiągnięciem szczególnym. Nie ma obowiązku wpisywać wszystkich przedstawionych osiągnięć ucznia na świadectwie kończącym szkołę podstawową, niezależnie czy dane osiągnięcie  było wpisane na świadectwach kończących klasę w latach poprzednich.

Poniżej link do komunikatu MEiN dotyczącego wykazu olimpiad przedmiotowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20232024

 

Skip to content