Klauzula informacyjna

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 5 w Płocku, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a Płock NIP: 774-316-37-14 REGON:  142487035, tel. 24 3647810, e-mail:sekreatariat@zs5.net.pl, zw. dalej Zespół Szkół nr 5 w Płocku.

Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Zespół Szkół nr 5 w Płocku i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane te nie są też przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Skąd Zespół Szkół nr 5 w Płocku ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku
o przyjęcie ucznia do szkoły wraz załącznikami.  Co do zasady podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Zaś podanie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia innych, uznanych przez niego za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka jest dobrowolne, jednakże także niezbędne
do realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W jakim celu Zespół Szkół nr 5 w Płocku przetwarza moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez szkołę/placówkę w celu  realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych oraz innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawą przetwarzania przez administratora danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)
  w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1062);
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy na żywienie),
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (ważny interes publiczny) w zw. z art. 13b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), art. 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi
  do ww. ustaw.

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Szkół nr 5 w Płocku?

 • dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.,
 • informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka(np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych),
 • dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej,
 • informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół nr 5 w Płocku,
 • Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia,
 • Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
 • Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach,
 • wizerunek  zarejestrowany   poprzez   instalację monitoringu   wizyjnego   w   budynku  Zespołu Szkół nr 5 w Płocku w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony  mienia  i  zachowania  w  tajemnicy informacji,  których  ujawnienie  mogłoby  narazić stronę dziecka na szkodę,
 • Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń – Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.
 • realizacji innych zadań statutowych.

Komu Zespół Szkół nr 5 w Płocku przekazuje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.

Jak długo Zespół Szkół nr 5 w Płocku przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Zespół Szkół nr 5 w Płocku przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dla celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Jakie są Twoje  prawa?

Masz prawo do:

a)  dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;

b)  kopii swoich danych – administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej;

c) sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;

d)  usunięcia danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;

e)  ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania Administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;

f)  przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany;

g)     wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub prawnie uzasadniony interes administratora);

h)   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

i)    złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej:  Inspektor Ochrony Danych: elzbieta.wituska@zjoplock.pl telefon 24 367 89 34

Skip to content